Yrkesrådet

 

Målsättning

Att tillse att kompetensförsörjningen till låssmedsyrkena i Sverige fungerar tillfredställande för Sveriges lås-och säkerhetsföretag.

 

Verksamhetsbeskrivning

SLR:s yrkesråd är ett samarbetsorgan för hantering av yrkes- och utbildningsfrågor inom lås- och säkerhetsbranschen. Yrkesrådet består av ledamöter från SLR:s medlemsföretag, SLR:s kansli, SLR:s disciplinnämnd och SVEMEK. SLR:s yrkesråd är också kopplat till Industriarbetsgivarnas kompetensråd via SVEMEK.

Yrkesrådet har till uppgift att tillse att utbildningar som leder till låssmedsyrkena håller den kvalitet som branschen behöver för att kunna anställa kompetenta medarbetare. Yrkesrådet behandlar också frågor som rör rekrytering av elever till utbildning och vidare frågor som rör beskrivning och marknadsföring av låssmedsyrkena. Yrkesrådet skall också hantera frågor om branschprov och branschcertifikat samt frågor om gesäll- och mästarprov.

Yrkesrådet arbetar med rådgivande och stödjande verksamhet för utbildningsanordnare och lärare, företag och handledare samt programråd vid de gymnasieskolor som bedriver utbildning inom hantverksprogrammet med yrkesutgång låssmed. Den rådgivande stödverksamheten omfattar även motsvarande vuxenutbildning, lärlingsutbildning, APL och utbildning inom SLR-YI.

SLR:s yrkesråd är en branschgemensam plattform för påverkan av beslutsfattare och myndigheter så att lås- och säkerhetsbranschens yrkes och utbildningsfrågor lyfts fram och ges rätt fokus i det offentliga utbildningsväsendet i förhållande till de behov och krav på utbildningskvalitet som krävs för att branschens kompetensförsörjning skall fungera.

 

Yrkesrådets ledamöter

 • Två ledamöter från SLR:s medlemsföretag, dessa ledamöter väljs av kongressen
 • SLR:s styrelseordförande
 • Ansvarig kompetensförsörjning
 • Representant från SVEMEK
 • Representant från disciplinnämnden
 • Representant från SLR:s utbildningsstöd
 • Adjungerad ledamot efter behov och enligt Yrkesrådets beslut

 

Beslutsordning

Demokratisk beslutsordning med utslagsröst från SLR:s styrelseordförande.

 

Antal möten per år och dagordning

Yrkesråden sammanträder i normalfallet två gånger per år, digitalt eller på fysiska möten. Anpassning sker efter behov och aktuella arbetsuppgifter. 
SLR: s kansli ansvarar för att kallelse och dagordning skickas ut senast tre veckor innan yrkesrådets sammanträde. Förslag till punkter som skall tas upp på dagordningen skickas till SLR:s kansli senast fyra veckor innan Yrkesrådets sammanträde.

 

Yrkesrådets främsta arbetsuppgifter

 • Informera och sprida kunskap om låssmedsyrkena och utbildningsvägar till dessa.Vara branschens bedömningsinstans i yrkes- och utbildningsfrågor.
 • Verka för utveckling av innehåll och arbetssätt avseende utbildning som leder till låssmedsyrkena.
 • Bidra till att nätverk skapas mellan skolor, företag, handledare och yrkeslärare.
 • Arbeta med kompetensutveckling för yrkeslärare och handledare.
 • Arbeta med utveckling av nationella styrdokument för utbildning som leder till låssmedsyrkena.
 • Arbeta som remissinstans för myndigheters utveckling av utbildning som leder till låssmedsyrkena.
 • Arbeta med kvalitetssäkring av utbildning som leder till låssmedsyrkena.
 • Arbeta med utformning av distansutbildning för låssmedsyrkena.
 • Arbeta med utformning av valideringsmodeller för låssmedsyrkena.
 • Arbeta med utformning och bedömning av branschprov inklusive gymnasiearbetet för låssmedsyrkena.
 • Arbeta med frågor som rör gesäll- och mästarbrev.
 • Arbeta med utformning av läromedel för utbildning som leder till låssmedsyrkena.
 • Arbeta med rekryteringsfrämjande åtgärder för låssmedsyrkena.
 • Arbeta med yrkestävlingar.
 • Företräda lås- och säkerhetsbranschen i kontakter med skolmyndigheter, skolhuvudmän och andra samhällsorgan med utbildningsfunktioner.
 • Verka för inrättande av programråd.
 • Stödja arbetslivets representanter i olika utbildningsorgan genom information och fortbildning.
 • Stödja intresset för utbildningsfrågor inom lås- och säkerhetsbranschen.
 • Medverka i internationella kontakter i branschspecifika frågor.
 • I övrigt medverka för ändamålsenlig och kvalitetssäkrad utbildning som leder till låssmedsyrkena.

 

Här finns protokoll från möten i Yrkesrådet (årtal-mötesnummer):

2021-02

2021-01

2020-02

2020-01

2019-02

2019-01

2018-02

2018-01

Årsmötet 2018

0 kr
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.