Obligatorisk CE-märkning krävs på utvändiga branddörrar från 1 november 2019

15 Augusti 2019

Hur på verkar det SLR:s medlemsföretag? Och vad gäller?


Vad är CE-märkning?

CE-märkning är en produktmärkning främst inom EU men även inom EES. Genom att CE-märka en produkt försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller de för närvarande gällande hälso-, miljö- och säkerhetskraven som finns i relevanta direktiv. Märkningen fungerar sedan som ett pass som ger fri rörlighet på den inre marknaden i bland annat EU. Produkter som uppfyller krav i direktiv om CE-märkning ska således CE-märkas.

På boverkets hemsida kan man läsa följande om branddörrar:

”Det är viktigt att förstå att CE-märkning av byggprodukter inte innebär ett automatiskt godkännande för användning av produkten. Prestandadeklarationen och CE-märkningen ger tillförlitliga uppgifter om relevanta produktegenskaper. Med ledning av dessa uppgifter ska användaren kunna avgöra om produkten är lämplig att använda i det aktuella projektet.

Dörrtillverkaren upprättar en prestandadeklaration och CE-märker dörren innan den sätts på marknaden, dvs. säljs för första gången. Det är alltså inte när dörren installeras som den sätts på marknaden, utan när den säljs.”

Vilka dörrar omfattas av CE-märkning?

CE-märkning av dörrar och portar med brandegenskaper har skett under en längre tid då det är tillåtet att antingen CE-märka eller använda andra alternativa bedömningssätt, dvs. CE-märkning av ytterdörrar och portar är alltså inget nytt i sig, men en väsentlig skillnad från och med 1 november 2019 är att samexistensperioden upphör. Detta innebär att ytterdörrar och portar med brandegenskaper efter den 1 november i år omfattas av krav på CE-märkning. Att CE-märka blir alltså efter detta datum inte längre frivilligt.

Innerdörrar med brandegenskaper omfattas ej av obligatoriskt krav på CE-märkning vare sig nu eller efter den 1 november 2019. Innerdörrar kommer att omfattas av obligatoriskt krav på CE-märkning i framtiden men i dagsläget är det är högst osäkert när detta kommer att vara klart. SLR fortsätter att bevaka, och i den mån det är möjligt, påverka i frågan.

Vad får göras i en CE-märkt dörr eller port?

Tillverkaren ansvar för produkttypens prestanda, dvs. den kombination av dörr och beslag som tillverkaren marknadsför. Ifall dörren är CE-godkänd med exempelvis låshus ASSA 565, får vem som helst byta ut detta låshus mot ett nytt likadant ASSA 565, så länge lås och beslag som är brandprövat med dörren monteras enligt leverantörernas anvisningar. Detta kallar vi ”lika mot lika-principen”.

Ingen får dock exempelvis byta ut ett låshus mot ett likvärdigt låshus, ifall låshuset inte finns med på den CE-märkta dörrens EXAP (se begreppsförklaring en bit ner). Ifall detta sker upphör dörrleverantörens CE-märkningen och ansvar att gälla. ”CE klisterlappen” behöver EJ tas bort eller strykas över i detta läge. Denna lapp kan med fördel sitta kvar då denna innehåller bra information, bland annat för någon som i framtiden vill återställa dörren med godkänd beslagning.

EXAP står för ”Extended application of test results” och innebär en utökning av den CE-märkta dörrens provningsresultat, vilket kan ske genom en bedömning. En dörrtillverkare kan alltså exempelvis få prövat om en ASSA 8765 blir godkänd att använda i dörren trots att dörren bara brandtestats med en ASSA 565, dvs. vi förväntar oss att dörrtillverkare som effektivt vill kunna konkurrera på byggmarknaden kommer att erbjuda dörrar med breda EXAP möjligheter. För att få tillgång till EXAP för en CE-märkt dörr vänder du dig tillsvidare till dörrleverantören. SLR undersöker möjligheterna till en gemensam EXAP-databas för CE-märkta dörrar tillsammans med leverantörerna, det är dock ännu oklart hur det skulle kunna fungera i praktiken och när detta i sådana fall skulle kunna bli verklighet.

Vem ansvarar för CE-märkningen?

På Boverkets hemsida kan man läsa följande:

”Tillverkaren ansvarar för produkttypens prestanda, dvs. den kombination av dörr och beslag som tillverkaren marknadsför.

Om byggherren väljer att installera andra beslag än de som specificerats av tillverkaren tar byggherren ansvaret för produktens prestanda och funktion. Samma princip gäller även när byggherren avviker från tillverkarens installationsanvisningar.”

Detta innebär att om byggherren beställer arbete på en CE-märkt dörr som medför avsteg från vad som specificerats av dörrtillverkaren, så faller dörrtillverkarens ansvar och byggherren bär då istället det fulla ansvaret. Det innebär även att leverans av dörr och beslag får ske av vem som helst, så länge detta sker enligt installationsanvisningar från leverantörerna. Om detta finns det rådigt delade meningar. Men Boverket är tydliga i sin tolkning att dörrtillvekarna ej ska behöv ansvara för installationen, utan likt andra CE-märkta byggprodukter är det alltid byggherren som ansvarar för detta.

För att undvika onödiga dialoger om att byggherren vid avsteg från anvisningar vill skjuta över ansvaret, föreslår vi att offerter, anbud, ätor och beställningsbekräftelser med flera i sådana lägen innehåller text i stil med:

”Beställningen medför risk för att CE-märkning i dörr(ar) eller port(ar) ej upprätthålls. I de fall detta sker ansvarar byggherren för detta. Mer information om ansvaret som därigenom ligger på byggherren finns att läsa på bland annat boverkets hemsida.”

Läsvärda länkar och källor på ämnet:

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/byggprodukter/att-anvanda-byggprodukter/branddorrar/

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/nyheter-pa-pbl-kunskapsbanken/ce-markning-branddorrar/

https://www.sis.se/standarder/ce-markning

http://gantrack.com/t/pm/1869710417638/

https://www.sp.se/sv/press/newsletter/certifiering/Sidor/EN16034.aspx

0 kr
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.