Personalliggare i byggbranschen från 1 januari 2016

 

Vem som omfattas av denna lag kan vara lite svårt att utläsa. Kort sagt omfattas allt arbete som utförs åt en juridisk person (även en bostadsrättsförening) där summan av arbetet överstiger 4 basbelopp (ca 178 000 SEK) av lagen.

Elektroniska personalliggare införs i hela byggbranschen fr.o.m. 1 januari 2016. Lagen innebär bland annat att byggherren ska anmäla till Skatteverket när och var byggverksamhet påbörjas samt tillhandahålla utrustning (t.ex. läsare eller mobiltelefon med en applikation som stödjer dokumentation av identifikationsuppgifter) så att en elektronisk personalliggare kan föras.

Personalliggaren ska föras av entreprenören och innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter om entreprenören och de personer som är verksamma på arbetsplatsen. Däremot behöver inte personer som under kortare tid lastar och lossar material, varor eller hjälpmedel registreras. Skatteverket lämnar en kvittens och detta ”Skatteverkets ID-nummer” ska anges i personalliggaren. Det är den ansvarige för personalliggaren som ska göra anmälan till Skatteverket.

Lagen gäller inte om den sammanlagda byggkostnaden för byggarbetsplatsen antas uppgå till mindre än fyra basbelopp eller om byggherren är konsument. Ansvaret att anmäla byggverksamhet och tillhandahålla personalliggare kan skriftligen överlåtas till den näringsidkare som fått i uppdrag att självständigt svara för arbetets utförande, t.ex. generalentreprenör. Vid delad entreprenad kvarstår dock ansvaret hos byggherren och ansvaret kan heller inte överlåtas till en underentreprenör. Om anmälan inte skett till Skatteverket är kontrollavgiften 25 000 kr.


Oannonserade besök

Skatteverket ska ha möjlighet att kontrollera personalliggaren genom oannonserade besök på byggarbetsplatsen. Om man inte tillhandahåller utrustning så att personalliggare kan föras, inte tillhandahåller liggaren för Skatteverket på byggarbetsplatsen eller inte dokumenterar identifikationsuppgifter i liggaren; är kontrollavgiften 10 000 kr vid varje kontrolltillfälle samt 2 000 kr för varje person som vid kontrollen är verksam och inte dokumenterad i liggaren.

Lagen gäller för alla nya projekt som påbörjas efter 1 januari 2016 eller för gamla projekt som påbörjats före ikraftträdandet men som kommer att avslutas efter den 30 juni 2016. För sistnämnda typer av projekt inträder skyldigheterna tidigast från 1 januari 2016.

System med personalliggare finns sedan tidigare inom restaurangbranschen, frisörer och tvätterier. Reglerna om detta återfinns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

 

Vad ska jag tänka på?

  • Anmäla arbetet till Skatteverket innan uppstart. 
  • Som utförare har man informationsskyldighet, d.v.s. man måste informera uppdragsgivaren/beställaren om lagen om denne inte känner till den. 
  • Alla på företaget uppmanas att ha ID06, även företagets ev UE.
  • Ramavtal omfattas också av lagen, kontakta skatteverket för att få reda på hur du ska registrera detta.

 

Exempel där lagen kan komma att gälla samt exempel på passande produkt:

  • Bostadsrättsförening, mindre kontor & företag – Vid omfattande arbete = Tempus ID06 Lite och/eller Tempus ID06 MOA. Vid mindre uppdrag = Tempus ID06 MOA eller Tempus ID06 Mobile.
  • Skola, vårdinrättning eller liknande - Vid omfattande arbete = Tempus ID06 Lite och/eller Tempus ID06 MOA. Vid mindre uppdrag = Tempus ID06 MOA eller Tempus ID06 Mobile.
  • UE vid större entreprenad där byggherre/totalentreprenör finns – Giltig ID06.

 

 

Du kan ladda ner denna sida som en pdf på den här länken.

0 kr
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.