SLR:s lagregister

 

Det har skett en hel del förändringar på lagområdet till 2021:

Ny avfallsförordning, ny AFS för arbetsplatsens utformning, bara för att nämna några som alla företag omfattas av. Nytt är också att vi har lagt till smittorisker för de som har arbetsmiljöförfattningarna, då denna föreskrift nu omfattar alla företag. Som vi tidigare informerat om skedde det en del förändringar på avfallsområdet i somras. Summerat kan man säga att fr o m:

- 1 augusti 2020 ska alla verksamheter föra anteckningar över sitt farliga avfall.

Anteckningarna ska vara i kronologisk ordning samt fyllas i senast vid borttransport.

- 1 november 2020 och framåt ska dessutom mängderna rapporteras in till avfallsregistret som Naturvårdsverket håller på att ta fram, och då ska avfallet rapporteras senast två dagar efter borttransport.

 

Övriga förändringar som är värda att notera

• AFS 2011:19
Kemiska produkter: fr o m den 20 februari 2021 omfattas dieselavgaser och arbete som innebär hudexponering för vissa använda mineraloljor av de särskilda krav som gäller på carcinogena, mutagena reproduktionsstörande ämnen, dvs krav på utredning om varför det inte går att ersätta produkten, samt en dokumenterad riskbedömning.

 

• AFS 2018:1

Hygieniska gränsvärden: Den 20 februari 2021 får elva ämnen nya eller sänkta gränsvärden.

Några av de ämnen som berörs av förändringen är beryllium, dieselavgaser, MOCA och N-metyl-2-pyrrolidon (NMP).

Kravet på tillstånd för att hantera MOCA tas bort, i och med att ett gränsvärde förs in.

 

• REACH-förordningen:

Den 2 januari 2021 börjar ett förbud gälla mot impregneringsmedlet TDFA i sprejprodukter som säljs till allmänheten, eftersom det kan orsaka allvarliga akuta lungskador. UFI-kod ska finnas i säkerhetsdatabladen fr o m 1 januari 2021.

Från och med 4 januari 2021 krävs tillstånd enligt Reach-förordningen för oktylfenoletoxilat och nonylfenoletoxilat.

Den 3 februari 2021 kommer ett nytt förbud mot nonylfenoletoxilat i kläder och andra textilier som kan komma att tvättas i vatten om de innehåller mer än 0,01 viktprocent av ämnet.

• Avfallsdirektivet:

Från och med den 5 januari 2021 måste tillverkare, importörer och distributörer av varor anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen som finns på kandidatförteckningen i varorna till den så kallade SCIP-databasen hos den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. Det gäller om halten av ämnet i varan är minst 0,1 viktprocent.

Mer information: Kort om anmälan av ämnen i varor till SCIP-databasen.

• AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning:

AFS:en för arbetsplatsens utformning har ersatts med en ny. Nyheterna är bl a att:

- Byggherrars, Bas-P:s och projektörers ansvarar för arbetsmiljön på den färdiga arbetsplatsen

- Nya arbetsplatser vara anpassade efter de med funktionsnedsättning, t ex ska dörrbredd vara anpassad för rullstolar och utrymningsvägarna anpassade för de med funktionsnedsättning,

- Det vara ett rörelseutrymme på 0,8 meter när man ska arbeta med moment där man behöver vrida, huka eller böja sig ned.

• Farliga ämnen i elektriska & elektroniska produkter:

Användning av ftalaterna DEHP, BBP, DBP och DIBP i medicintekniska produkter och övervaknings-

och kontrollinstrument som räknas som elektronik förbjuds efter den 22 juli 2021.

 

 

Här nedan finns SLR:s lagregister samt beskrivningen av de ändringar som skett sedan sist. Längst ner i dokumentet som beskriver ändringarna finns en beskrivning av hur du ska arbeta med lagregistret.

 

Ladda ner SLR:s lagregister 2021 med stöd för FR2000 och ISO 9000     här!

Ladda ner pdf över förändringar för 2021   här!

0 kr
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.