Följ SLR

Stadgar 

 

SLR:s stadgar enligt nedan är giltiga från 2020-10-22.

Du kan även ladda ner dem som pdf HÄR!

 

§ 1

Ändamål

Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund har till ändamål att till främjande av säkerhetsbranschen upprätthålla en yrkesskicklig kår av låssmeder samt övriga yrkesverksamma inom t.ex. larm-, tillträdeskontroll- samt CCTV tekniker.

 

att    tillvarata Lås & Säkerhetsföretagens samt branschens allmänna yrkesintressen,

att    verka för sammanhållning och samförstånd inom branschen,

att    arbeta för en bra och tidsenlig lärlingsutbildning och yrkesutbildning i branschen,

att    i förekommande fall vara förhandlingspart vid utformningen av licensavtal mellan medlemsföretagen och             fabrikant/leverantör.

 

§ 2

Organisation

A.     Förbundet har sitt säte i Stockholm.

B.     Förbundets verksamhetsår är lika med kalenderår.

C.     Förbundets firma tecknas av personer inom eller utom styrelsen som styrelsen utser.

D.     Förbundets verksamhet utövas genom förbundsmöte, styrelse, yrkesråd, arbetsutskott, kansli, SLRs lokalföreningar, regioner och sektioner.

E.     Förbundet är indelat i lokalföreningar, regioner och sektioner. Lokalföreningar ska var och en ha en styrelse. Region och sektion behöver inte ha egen styrelse utan kan underordnas förbundsstyrelsen Gränserna mellan lokalföreningarna och regionerna fastställs av förbundsstyrelsen. Låssmedsföretag tillhör lokalförening/region inom vars område man har sin huvudsakliga verksamhet. Filial tillhör lokalförening/region där filialen är belägen. Tvist om vilken lokalförening medlem eller filial ska tillhöra avgörs av förbundsstyrelsen.

Medlemsföretag som ligger så geografiskt placerade att de kan tillhöra två eller fler lokalföreningar/regioner få välja fritt vilken lokalförening/region de skall tillhöra.

Not. Detta kan t.ex. bero på att de känner samhörighet till en lokalförening med hänsyn till personliga kontakter eller företagets likhet med andra företag i lokalföreningen.

 

§ 3

Stadgar

Lokalförening samt sektionerna ska antaga stadgar vilka, för att gälla, ska godkännas av riksförbundsstyrelsen, se bilagorna 1 och 4. Stadgarna ska överensstämma med Riksförbundets stadgar.

 

 

§ 4

Auktoriserat Låsmästarföretag

A. Antagande av Auktoriserat Låsmästarföretag

Auktoriserat Låsmästarföretag ska vara registrerat för F-skatt och mervärdeskatt. Företaget ska förfoga över tillfredsställande och erforderliga lokaler och utrustning, lämna ändamålsenlig låssmedsservice samt ha bedrivit låssmedsverksamhet i minst två år. Ägaren eller någon av de anställda måste inneha mästarbrev inom låssmedsyrket och klara SLRs årligt återkommande mästarbrevskontroll kopplat mot det berörda låsmästarföretaget, denne person måste dessutom arbeta minst 75 % av normal arbetstid.

Företaget ska minst ha en och en halv Heltidstjänster inom låsorienterad verksamhet fördelat på minst två personer. Alternativ till kravet på 2 personer är att ha ett skriftligt samarbetsavtal med annat medlemsföretag i SLR.

I de fall företaget har filialer skall de ansöka om filialmedlemskap. Filialen ska förfoga över tillfredsställande och erforderliga lokaler och utrustning samt lämna ändamålsenlig låssmedsservice.

Filialmedlemskap förutsätter att företagsfilialen förestås av person som innehar yrkeskompetens i form av minst gesällbrev inom låssmedsyrket och klara SLRs årligt återkommande gesällbrevskontroll kopplat mot det berörda låsmästarföretaget

Låssmedsföretag/avdelning, vars koncerns huvudsakliga verksamhet ej är inom låssmedsyrket, kan söka medlemskap för företag/avdelning inom koncernen och använda sig av koncernens organisationsnummer.

Ansökan prövas av styrelsen och ska vara åtföljd av de handlingar vilka styrelsen, med hänsyn till bestämmelserna i denna paragraf, anser nödvändig, samt handlingar sökanden önskar åberopa.

Styrelsen inhämtar utlåtande över ansökan samt handlingar sökanden önskar åberopa från styrelsen, ev. regionråd för den lokalförening/region inom vars område sökande utövar verksamhet samt de ytterligare upplysningar den bedömer behövs.

Förutom ovanstående krav gäller också tillkommande krav enligt bilaga 2.

 

B. Årligt återkommande kontroll av Auktorisation.
Auktoriserade låsmästarföretag och auktoriserade filialer ska genomgå och klara en årligt återkommande SLR kontroll. Kontrollen på upprätthållande av medlemskraven för antagande av auktoriserat låsmästarföretag enligt §4A. Denna kontroll ska följa bilaga 7.

 

§ 5

Antagande av Aspirantföretag SLR

Företag som inte uppfyller kraven för auktoriserat medlemskap fullt ut kan ansöka om aspirantmedlemskap. Aspirantmedlemskapet kan vara i högst 3 år och ska, när alla kraven uppfyllts, övergå i auktoriserat medlemskap.

Aspirantföretag ska vara registrerat för F-skatt och mervärdesskatt samt förfoga över tillfredsställande och erforderliga lokaler och utrustning.

Ansökan prövas av styrelsen och ska vara åtföljd av de handlingar vilka styrelsen med hänsyn till bestämmelserna i denna paragraf anser nödvändiga samt handlingar sökande önskar åberopa.

Styrelsen inhämtar utlåtande över ansökan från styrelsen, ev. regionråd för den lokalförening/region inom vars område sökande utövar verksamhet samt de ytterligare upplysningar den anser nödvändig. Aspirantskapet upphör automatiskt efter tre år om inte företaget dessförinnan övergått till att bli Auktoriserat Låsmästarföretag.

Förutom ovanstående krav gäller också tillkommande krav enligt bilaga 2.

 

§ 6

Antagande till sektion

A. Sektion för Svenska Högsäkerhetsgruppen, SHG

Under förutsättning att personen är certifierad värdeförvaringstekniker, kan denne antagas som medlem i Svenska Högsäkerhetsgruppen.

Ansökan prövas av sektionens styrelse. Styrelsen inhämtar utlåtande över ansökan från förbundets styrelse.

Förutom ovanstående krav gäller också tillkommande krav enligt bilaga 2 och 4.

 

§ 7

Antagande av personliga medlemmar

Innehavare av mästarbrev kan ansöka om att bli mästarmedlem.

Förbundsstyrelsen kan till honnörsmedlem utse sådan person som tidigare haft stark anknytning till lås- och säkerhetsbranschen som leverantör och som lämnat branschen, eller gått i pension och fortfarande är intresserad av att hålla kontakt med förbundets medlemmar.

Efter förslag från förbundsstyrelsen, lokalförening eller sektion inom SLR kan årsmötet utse särskilt hedervärd person till hedersmedlem.
Hedersmedlem ska ha varit anställd på eller ägt ett medlemsföretag.

 

§ 8

Dispens

Om särskilda skäl föreligger äger förbundsstyrelsen rätt att bevilja tidsbegränsad dispens vid behandling av medlemsärenden.

 

§ 9

Avslag på ansökan

Avslås ansökan om inträde, ska beslutet ange de skäl, varpå avslaget grundas.

Sökande som erhållit avslag på sin ansökan om medlemskap kan överklaga beslutet till närmast följande årsmöte, vilket har att slutligt avgöra ärendet.

 

§ 10

Byte av föreståndare samt ansvarig mästare/gesäll.

Vid byte av föreståndare samt filialföreståndare resp. ansvarig mästare samt ansvarig gesäll ska detta omedelbart meddelas förbundet för godkännande.

 

§ 11

SLRs etiska regler

Utöver dessa stadgar gäller också SLRs etiska regler, se bilaga 3.

 

 

§ 12

Statlig auktorisation

Om riksdagen beslutar införa statlig auktorisation, eller däremot svarande reglering av säkerhetsföretag, ska varje medlemsföretag i förbundet och deras filialföreståndare uppfylla kraven enligt av riksdagen givna direktiv.

 

§ 13

Representation i sektionsstyrelserna

Förbundsstyrelsen har rätt till representation i sektionernas styrelser.

 

§ 14

Medlemskaps upphörande

A. Utträde

Medlemsföretag äger rätt att utträda ur förbundet omedelbart efter det att anmälan om utträde skett, men är skyldig erlägga avgifter för hela innevarande kalenderår. Har skiljemannaförfarande påkallats mot medlem före företagets utträde är skiljedomen bindande för företaget, även om den meddelats efter utträdet.

Har förfarandet beträffande disciplinär åtgärd inletts mot medlemsföretag före utträde

ska styrelsen oavsett detta utträde pröva huruvida medlemsföretaget gjort sig skyldig till sådan förseelse att uteslutning eller varning är aktuellt.

B. Disciplinärt förfarande

Medlemsföretag som uppsåtligen gör orätt eller som inte uppfyller kraven i §4 eller bilaga 2 och 3 i denna stadga, ska av styrelsen uteslutas ur förbundet. Är omständigheterna mildrande äger styrelsen i stället tilldela företaget en varning.

Medlemsföretag som i sin verksamhet inte uppfyller de plikter som åvilar företaget som medlem i SLR ska styrelsen meddela företaget en varning. Är omständigheterna synnerligen försvårande kan styrelsen utesluta företaget ur förbundet.

C. Uteslutning

Underlåter medlemsföretag att betala beslutade avgifter, anses företaget ha utträtt ur förbundet vid utgången av första kalenderåret. Beslut om uteslutning eller varning kan ej meddelas innan medlemsföretaget haft tillfälle yttra sig inom 30 dagar över mot företaget framställd anmärkning. Medlemsföretag är skyldig att följa uppmaning att avge svaromål samt att, om styrelsen så begär, sända personlig representant att infinna sig inför styrelsen.

Beslut om uteslutning eller varning ska skriftligen meddelas och innehålla de skäl varpå beslutet grundas. Styrelsen äger rätt att besluta om omedelbar verkställighet för uteslutning av medlemsföretag.

Medlemsföretag som uteslutits ur förbundet kan överklaga detta beslut hos närmast följande årsmöte som har att slutligt avgöra ärendet.

Nytt medlemskap kan sökas tidigast 24 månader efter man fullgjort sina åttagande

 

§ 15

Avgifter

Medlemsföretag samt personliga medlemmar ska till förbundet samt dess Service AB erlägga avgifter i enlighet med beslut som fattas vid förbundsmöte. Därutöver ska medlemsföretag till lokalföreningen, regionen eller sektionen erlägga ordinarie avgift i enlighet med beslut vid årsmöte med förbundet, lokalförening eller sektion.

Betalningsvillkor för samtliga avgifter är 30 dagar netto. Styrelsen kan, om skäl därtill föreligger, helt eller delvis befria medlemsföretag samt personlig medlem från avgifter.

 

§ 16

Val

Förbundets medlemsföretag och personliga medlemmar kan föreslå kandidater till de val som ska förrättas. Kandidaterna ska vara/ha varit anställd på ett medlemsföretag i SLR, dock kan två externa (ej från branschen) under samma tid vara valda varav en till styrelsen.  Förslagen ska skriftligen skickas till valberedningen senast 21 dagar före årsmötet.

Annan person än den som föreslagits till eller av valberedningen kan inte föreslås vid valen.

 

§ 17

Motioner

Medlemsföretag, lokalförening, sektion eller personlig medlem har rätt att lämna motioner till årsmötet senast 45 dagar innan årsmötet.

 

§ 18

Ordinarie och extra möte

A.     Förbundsmötets förhandlingar öppnas av förbundets ordförande eller vid förfall för honom av vice ordförande eller av person som mötet utser därtill.

B.     Ordinarie årsmöte hålls varje år före maj månads utgång på tid och plats som beslutas av närmast föregående ordinarie årsmöte. Kallelse, med möteshandlingar, till ordinarie årsmöte ska ske per e-post eller brev senast 14 dagar före årsmötet.

På årsmötet kan inga andra ärenden behandlas än sådana som angivits i samband med kallelsen, med mindre än årsmötet med 3/4 majoritet så beslutar.

C.     Extra möte hålls då styrelsen så beslutar eller då minst två lokalföreningar eller minst 1/3 av förbundets medlemsföretag gör skriftlig framställning därom till styrelsen.

Kallelse till extra möte ska ske senast tre dagar före mötet och kallelse till sådant möte kan ske via e-post eller brev. I kallelse till extra möte anges de ärenden som ska förekomma vid mötet. Andra ärenden får ej avgöras.

D.     Vid ordinarie årsmöte ska, förutom ärenden som i vederbörlig ordning hänskjutits till årsmötet för avgörande, följande ärenden förekomma till behandling:

 

1.     Upprättande av röstlängd.

2.     Fastställa att årsmötet är behörigen utlyst.

3.     Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna samt val av sekreterare.

4.     Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.

5.     Fastställande av föredragningslista.

6.     Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående arbetsår.

7.     Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen med ledning av föredragna berättelser.

8.     Fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår.

9.     Fastställa arvoden.

10.   Val av ordförande (vartannat årsmöte).

11.   Val av 2 ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år.

12.   Val av 1 styrelsesuppleant för en tid av 2 år.

13.   Val av 2 revisorer för en tid av 1 år.

14.   Val av 2 revisorssuppleanter för en tid av 1 år.

15.   Val av stående kommittéer eller ge styrelsen i uppdrag att utse dylika.

16.   Val av valberedning bestående av 5 ledamöter, varav 1 sammankallande.

17.   Motioner inkomna från medlemsföretag, lokalföreningar, sektioner eller personliga medlemmar.

18.   Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet för avgörande.

19.   Tid och plats för nästa årsmöte.

 

E.     Vid möte ska föras protokoll, vilket justeras av vid mötet fungerande ordförande samt två justeringsmän. Protokollet bör i justerat skick vara tillgängligt för medlemmarna senast en månad efter mötet.

 

§ 19

Rösträtt

Varje medlemsföretag och personlig medlem har rätt att närvara vid förbundsmöte med yttrande- och förslagsrätt.

Vid förbundsmöte äger en närvarande företrädare för Auktoriserat Låsmästarföretag en röst. Sådan företrädare får som ombud rösta för högst ett annat företag. Fullmakt ska vara utställd på viss person och inte äldre än fjorton dagar.

Varje sektion förfogar över en röst.

 

§ 20

Styrelser och revisorer

1.     Förbundet ska företrädas av en styrelse med säte i Stockholm, bestående av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

2.     Styrelsen väljs för 2 år.

3.     Styrelseval försiggår på så sätt att ordförande jämte halva antalet ledamöter och en suppleant är i tur att avgå vid jämt årtal, vid udda årtal halva antalet ordinarie ledamöter och en suppleant.

Avgående ledamöter kan omväljas.

4.     Ordförande väljes särskilt av mötet.

5.     Omedelbart efter valet av styrelse förrättas val av 2 revisorer och 2 suppleanter.

6.     Revisorerna ska årligen granska styrelsens räkenskaper samt därutöver avlämna berättelse senast 3 veckor före årsmötet.

7.     Envar av revisorerna äger, när han så vill, taga del av förbundets räkenskaper och andra handlingar.

8.     Revisorerna ska i sin berättelse ovillkorligen till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

 

§ 21

Styrelsens åliggande

Styrelsen, som sammanträder på kallelse av ordföranden åligger;

1.     att verka för anslutning till förbundet,

2.     att tillse att förbundets stadgar noga efterlevs,

3.     att då tvist uppstått mellan enskilda företagare, leverantörer eller kund ofördröjligen utreda anledningen därtill och söka bilägga tvisten,

4.     att förbereda ärenden till förbundets sammanträden,

5.     att verkställa på sammanträde med medlemmarna fattade beslut,

6.     att inkassera avgifterna, föra noggranna räkenskaper samt handhava och förvalta förbundets tillgångar,

7.     att till ordinarie sammanträde framlägga förvaltningsberättelse jämte balans- och resultaträkning för sist förflutna kalenderår, vilka handlingar ska tillställas revisorerna senast den 1 mars varje år,

8.     att verka för att vidtaga sådana åtgärder, som kan främja medlemsföretagens ekonomiska och andra intressen som yrkesidkare, samt

9.     att beakta sekretess vid lämnad känslig information.

 

§ 22

Styrelsens beslutsmässighet

1.     Styrelsens beslut tages med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

2.     Styrelsen företräder riksförbundet, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar å förbundets vägnar i alla ärenden angående vilka ej annorlunda bestämmes i dess stadgar.

 

§ 23

Disciplinnämnd och allmänna reklamationsnämnden

A.     Styrelsen ska vid behov inhämta beslut från disciplinnämnden i frågor rörande klagomål, som framförts inom ett år, mot någon av förbundets medlemmar.

Medlem ska följa disciplinnämndens beslut.

NOT. Disciplinnämnd utgörs av SLR:s valda granskningsmän. Vid behov kan nämnden engagera ytterligare expertis.

B.     Medlem ska följa allmänna reklamationsnämndens utslag rörande av företaget utfört arbete.

 

§ 24

Tvister

Tvist mellan förbundet och medlemsföretag får inte dras inför domstol utan ska avgöras av skiljemän enligt lag. Vad nu stadgats utgör dock inte hinder för styrelsen att vid allmän domstol utkräva förfallna avgifter.

 

§ 25

Ändring av stadgarna och stadgarnas bilagor

Ändring av dessa stadgar samt bilaga 3 och 5 beslutas på årsmöte. Beslut om sådan ändring är ej giltig med mindre beslutet fattats på två på varandra följande möten, därav minst ett ordinarie årsmöte och på det möte, som sist hålles, biträtts av minst två tredjedelar av de vid mötet röstberättigade.
Styrelsen är suverän att fatta beslut om ändringar i stadgans övriga bilagor.

 

§ 26

Förbundets upplösning

Förslag om upplösning av förbundet ska inför ordinarie årsmöte framläggas i form av förslag från styrelsen eller som motion och ska beslut därom för att äga giltighet fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.

I händelse av förbundets upplösning ska tillgångarna sedan alla skulder reglerats, fördelas mellan medlemsföretagen i proportion till de under de senaste 5 åren betalda serviceavgifterna.

 

 

Bilaga 1 till SLRs stadgar Fastställd 2016-04-19

Normalstadgar för lokalföreningar anslutna till Sveriges Lås- och Säkerhetsleverantörsers Riksförbund

 

§1

Lokalföreningens uppgift är att med iakttagande av medlemsföretagens lokala intressen inom sitt verksamhetsområde bidraga till förverkligandet av Riksförbundets ändamål.

 

§2

Lokalöreningens verksamhetsområde är……………………….. Föreligger tvist om lokalföreningens verksamhetsområde skall denna avgöras av Riksförbundet. Lokalföreningens styrelse har sitt säte i……………….

 

§3

Lokalföreningen håller ordinarie årsmöte varje år före maj månads utgång. Extra lokalföreningsmöte hålls då lokalföreningens styrelse så beslutar, eller då det för behandling av visst ärende begärs av Riksförbundets styrelse, eller av minst två tredjedelar av lokalföreningens medlemmar.

 

§4

Rätt till medlemskap i lokalföreningen ges varje företag som är medlem i Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund, SLR, och som har sin rörelse huvudsakligen förlagd inom lokalföreningens verksamhetsområde.

Av Riksförbundet utsedd mästarmedlem och honnörsmedlem kan av lokalföreningens styrelse utses till personlig medlem. Särskilt hedervärd person kan av lokalföreningens årsmöte utses till hedersmedlem.

 

§5

Medlemsföretag är skyldig att erlägga alla av lokalföreningen beslutade avgifter.

 

§6

Vid föreningsmöte äger en närvarande företrädare för Auktoriserat Låsmästarföretag en röst. Sådan företrädare får som ombud rösta för högst ett annat företag. Fullmakt skall vara utställd på viss person och inte äldre än fjorton dagar.

Ledamot av Riksförbundets styrelse äger rätt att deltaga i lokalföreningens möten, dock utan rösträtt.

 

§7

Kallelse till föreningsmöte eller årsmöte sker genom särskild kallelse, vilken senast 14 dagar före mötet via e-post eller brev, tillsändes varje medlemsföretag. I kallelsen angives de ärenden som skall behandlas på mötet. Kallelse för att avgöra ett enskilt ärende kan göras med kortare tid för kallelsen, dock minst 4 dagar före mötesdagen.

 

§8

Vid det ordinarie årsmötet, som hålls varje år före maj månads utgång skall följande ärenden förekomma:

1.     Upprättande av röstlängd.

2.     Fastställande av föredragningslista.

3.     Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna samt val av sekreterare.

4.     Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.

5.     Fastställa att årsmötet är behörigt utlyst.

6.     Styrelsens och revisorernas berättelser.

7.     Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen med ledning av föredragna berättelser.

8.     Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår.

9.     Fastställa arvoden.

10.   Val av ordförande för en tid av 1 år.

11.   Val av 1 ordinarie styrelseledamot för en tid av 2 år.

12.   Val av 1 styrelsesuppleant för en tid av 1 år.

13.   Val av minst 1 revisor för en tid av 1 år.

14.   Val av minst 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år.

15.   Val av stående kommittéer eller ge styrelsen i uppdrag att utse dylika.

16.   Val av valberedning bestående av minst 2 ledamöter, varav en sammankallande.

17.   Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet för avgörande.

18.   Inkomna motioner.

 

§9

Förhandlingarna vid lokalföreningsmöte ledes av ordförande eller av vice ordförande eller av person som mötet utser därtill.

Lokalföreningens styrelse består av ordförande, sekreterare, kassör jämte minst en suppleant. Ordförande väljes för ett år, de andra styrelsemedlemmarna och suppleanterna växelvis för två år. Samtliga kan omväljas.

 

§10

Det åligger styrelsen:

1.     att handhava förvaltningen av lokalföreningens ekonomiska angelägenheter och att till ordinarie årsmöte framlägga förvaltningsberättelse, balansräkning och resultaträkning för sist förflutna kalenderår,

2.     att avgiva yttrande över ansökningar om inträde i Riksförbundet för företag inom lokalföreningens verksamhetsområde, samt även i andra ärenden som remitterats av Riksförbundets styrelse till lokalföreningen för yttrande,

3.     att hålla Riksförbundets styrelse underrättad om lokalföreningens beslut och om vad i övrigt förekommit inom dess verksamhetsområde.

 

§11

Styrelsens beslutsmässighet

1.     Styrelsens beslut tages med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

2.     Styrelsen företräder lokalföreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar å lokalföreningens vägnar i alla ärenden angående vilka ej annorlunda bestämmes i dess stadgar.

 

§12

Vid föreningsmöten och styrelsesammanträden ska det föras protokoll.

Protokoll från föreningsmöten samt årsmötesprotokoll med styrelsens sammansättning, ska insändas snarast till Riksförbundets kansli för kännedom.

 

§13

Kassören ska till revisorerna överlämna erforderliga handlingar senast 14 dagar före årsmötet.

 

§14

Lokalföreningens räkenskaper ska varje år avslutas per den 31 december. Lokalföreningens förvaltning ska granskas av minst en årligen på årsmötet utsedd revisor. För revisorn/revisorerna utses också minst en suppleant.

 

§15

Representant för medlemsföretag har rätt att lämna motioner till årsmötet senast 45 dagar före lokalföreningens årsmöte.

 

§16

Ärenden rörande medlemsföretags utträde eller uteslutning, samt disciplinärt förfarande mot medlem, hänskjutes till Riksförbundet för avgörande.

Medlemsföretag som utträtt eller blivit utesluten ur Riksförbundet mister automatiskt sitt medlemskap i lokalförening, men är skyldig att erlägga av årsmötet beslutade medlemsavgifter för innevarande kalenderår samt andra beslutade avgifter för det kommande kalenderåret.

 

§17

Ändring av dessa stadgar beslutas på lokalföreningens årsmöte.

Beslut om sådan ändring är ej giltig med mindre än att beslutet fattas på två av varandra följande möten, därav minst ett ordinarie årsmöte och på det möte, som sist hålles, biträtts av minst två tredjedelar av de vid mötet röstberättigade.

Med undantag av frågor rörande styrelsen eller fördelningar av förekommande arbetsuppgifter mellan skilda funktionärer ska stadgeändring godkännas i samråd med Riksförbundsstyrelsen.

Lokalföreningen är skyldig att göra sådana ändringar i egna stadgan vartill beslut av Riksförbundets årsmöte kan giva anledning.

 

§18

Tvister

Tvist mellan lokalföreningens medlemmar och övriga förbundsmedlemmar hänskjutes till SLRs disciplinnämnd. Vad nu stadgats utgör dock inte hinder för förbundsstyrelsen att vid allmän domstol utkräva förfallna avgifter.

 

§19

Förslag om upplösning av lokalföreningen ska inför ordinarie årsmöte framläggas i form av förslag från styrelsen eller som motion från medlemsföretag och ska beslut därom för att äga giltighet fattas med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.

I händelse av lokalföreningens upplösning ska tillgångarna, sedan alla skulder reglerats, disponeras enligt alternativ a) eller b)

a) överlämnas till Riksförbundet.

b) utbetalas till medlemsföretagen i lokalföreningen i förhållande till inbetalda medlemsavgifter under de senaste 5 åren.

 

 

Bilaga 2 till SLRs stadgar

TILLÄGGSKRAV FÖR MEDLEMSKAP

 

§ 1

Auktorisationsnämnd

Alla auktorisationsärenden ska beredas av en auktorisationsnämnd som utses av förbundsstyrelsen.

 

§ 2

Delegation

Auktorisationsnämnden, eller särskild utsedd person, kan på uppdrag av styrelsen godkänna vissa ansökningar. Detta gäller dock ej vid dispensgivning.

 

§ 3

Auktoriserat Låsmästarföretag

1.     Ägarförhållandena ska vara väl dokumenterade. Väsentliga förändringar rapporteras snarast till SLR för godkännande och kännedom. Ex på förändringar som ska anmälas är: flytt, försäljning, fusion eller ändringar gällande kunskap (mästarbrev, certifikat) mm.

2.     Företaget ska vara en i Sverige inregistrerad firma och juridisk person. Företaget ska uppvisa ekonomisk bärighet motsvarande lägst rate A eller UC 3 i kreditomdöme och inte ha restförd moms eller kvarstående skatteskulder.

        Föreståndare/Låsmästare får ej vara belastad med egendomsbrott, trolöshetsbrott eller bedrägeri. Med detta avses att personen inte får ha påförts svårare påföljd än penningböter. Underlag för bedömning ska ske med utdrag ur belastningsregistret.

        Har personen påförts dagsböter kan indragning av medlemskap underlåtas om det finns särskilda skäl. Som särskilda skäl kan beaktas t.ex. om brottet har begåtts av oaktsamhet eller i nödvärnsliknande situation.

3.     Företagets lokaler ska uppfylla SLRs krav på låsning och larm enligt SLR rutin R006.

4.     Företaget ska inneha minst en leverantörslicens för cylinderlås/nyckel.

5.     Butik och verkstad ska ha för orten normala öppettider.

6.     Juridiskt skyddade nyckelämnen ska förvaras i säkerhetsskåp, liksom delningsuppgifter enligt särskilda behörighetsavtal.

7.     Företaget ska ha minst en mejladress samt fungerande/uppdaterade virusskydd och mjukvarubrandväggar för företagets samtliga datorer.

 

8.     Företaget ska verka för införande av ledningssystem. Ledningssystem bör vara tredjeparts certifierat. Miljö – och kvalitetspolicy som beskriver hur medlemsföretaget uppfyller viktiga rutinkrav enligt SLRs rutin R015 är minimikrav.

 

10.   För filialer gäller följande:

Definition: Med filial menas annat verksamhetsställe än huvudbutik, men med samma organisationsnummer. som huvudbutik, och som består av en butik bemannad minst 50 % av normal arbetsdag.

A.     På ett mästarbrev får företaget max ha 10 st filialer eller totalt 50 anställda. Varje filial ska förestås av person minst innehavande gesällbrev eller certifikat för certifierad låstekniker. Överstiger antalet filialer 10 st eller om företaget har mer an 50 anställda ska det finnas ytterligare minst ett mästarbrev på företaget.

B      Om någon befattningshavare slutar, och det påverkar kraven enligt A ovan, har företaget sex månader på sig att ånyo uppfylla kraven. (Se även §9 i denna bilaga)

11.   Medlemsföretag som är franchisegivare/tagare

Gällande medlemsföretag som i en franchiseform arbetar som franchisetagare och marknadsför sig till fullo under en franchisegivares namn.

Det accepteras att franchisegivarens namn samt beteckningen (filial) listas i publika delar t ex på SLR:s hemsida samt medlemsmatrikel i tidningen,
istället för franchisetagarens egna juridiska bolagsnamn.

Den bakomliggande juridiska personen (franchisetagaren) skall ha ett eget medlemskap i SLR och uppfylla samtliga villkor lika övriga medlemmar.

 

§ 4

Aspirant SLR

1.     Krav lika paragraf 3 auktoriserat låsmästarföretag med undantag för att aspirantföretag ej har rätt att använda SLR emblem.

 

§ 5

Svenska Högsäkerhetsgruppen

1.     Värdeförvaringstekniker ska ha giltigt tredjepartscertifikat. Förändringar rörande certifikat eller kontaktuppgifter rapporteras snarast till SLR kansli.

2.     Värdeförvaringstekniker ska ha minst en mejladress samt fungerande/uppdaterade virusskydd och mjukvarubrandväggar för samtliga datorer.

3.     Värdeförvaringstekniker får använda SLRs särskilda emblem för SHGs medlemsföretag.

4.     Värdeförvaringstekniker ska följa SLRs etiska regler.

 

§ 6

Regioner

SLR:s styrelse kan vid behov inrätta region som alternativt till en lokalförening.

Medlemsföretag som beslutats tillhöra en region istället för lokalförening är skyldiga att erlägga den regionavgift som beslutas på förbundets årsmöte.

 

§ 7

Personliga medlemmar

Det personliga medlemskapet får ej användas i företagets marknadsföring.

 

§ 8

Besiktning av företag

Styrelsen ansvarar för att erforderliga besiktningar görs av medlemsföretagen.

 

§ 9

Förändringar

Om sådana förändringar skett på företaget som påverkar kraven på medlemskap, så har företaget sex månader på sig att på nytt uppfylla kraven. SLR styrelse äger rätt att förlänga denna tid med ytterligare 4 månader om särskilda skäl föreligger.

 

§ 10

Förmåner

De förmåner som respektive medlemskategori har, framgår av särskilda informationsbrev.

 

§ 11

Deltagande på möten

Förutom ägare, hedersmedlemmar och honnörsmedlemmar äger även anställda i medlemsföretag rätt att delta på förbunds- och lokalföreningsmöten. Detta under förutsättning att det finns plats på mötet. Även tillverkare och leverantörer har rätt att deltaga i mån av plats om inte annat bestäms av mötet.

 

§ 12

Övergångsregler uppföljning auktorisation.

Företag som är auktoriserat medlemsföretag i SLR under 2020 eller tidigare undantas från krav på återkommande kontroll under en övergångsperiod till

Senast 2022-12-31.

 

 

 

Bilaga 3 till SLRs stadgar

ETISKA REGLER FÖR MEDLEMMAR OCH FÖRETAG ANSLUTNA TILL SLR

 

Inledning

Inom alla kommersiella verksamheter har man som kund rätt att ställa krav på god etik, hederlighet och ansvar. Säkerhetsbranschen tillhör den kategori där dessa krav blir särskilt uttalade genom det förtroende som nästan alltid är förknippade med uppdragen, liksom kraven på sekretess och säker förvaring av de nycklar, handlingar och instruktioner som rör kundernas förebyggande skyddsåtgärder.

De krav som rimligen kan ställas på medlemsföretagen har sammanfattats i följande etiska regler, varje medlem har dessutom att följa SLRs stadgar. Medlem har dessutom skyldighet att informera och tillse att anställda i företaget följer regler och avtal.

•        I sådana frågor som inte med säkerhet kan bedömas med hjälp av regelsamlingen, har SLRs styrelse rätt att lämna tolkningar från fall till fall.

 

•        Anmälan mot medlem eller medlemsföretag behandlas av disciplinnämnden och eventuella disciplinära åtgärder beslutas av SLRs styrelse.

 

•        Medlem är alltid skyldig att följa Allmänna Reklamationsnämndens utslag.

 

•        Det åligger SLRs styrelse att fortlöpande se över reglerna.

 

 

 

REGEL 1.

Yrkesmässigt uppträdande

Medlem och medlemsföretagets anställda ska alltid iakttaga god affärssed och medverka till att utveckla och stärka branschens anseende. De ska vid fullgörandet av sina yrkesuppgifter, samvetsgrant iakttaga de regler, föreskrifter och avtal som sammanhänger med yrkesutövningen. De ska uppträda på ett sådant sätt att de inger förtroende och hedrar yrkeskåren.

 

 

REGEL 2.

Verksamheten

Verksamheten ska bedrivas under noggrant iakttagande av gällande lagar, förordningar och bestämmelser samt uppfylla lagstadgat arbetsgivaransvar mot såväl anställda som samhället. Företagets yrkeskunskap ska underhållas i takt med branschens utveckling genom fortlöpande utbildning av de egna medarbetarna.

 

 

REGEL 3.

Tystnadsplikt

Medlem eller anställd i säkerhetsföretag får ej för utomstående omtala förhållandet då det gäller utförda arbeten, lås-, larm- eller passersystem, delningsuppgifter, låsöppningsmetoder m.m. Systemhandlingar och kunddokumentation ska förvaras på ett betryggande sätt då de inte är under uppsikt. Fakturor eller följesedlar får inte förses med exempelvis delningsuppgifter eller liknande noteringar.

 

 

REGEL 4.

Förhållandet till kollegor

Medlem eller anställd i säkerhetsföretag ska verka för goda relationer inom kåren och avstå från uttalanden som kan skada kollegor på marknaden.

 

 

REGEL 5.

Publicitet

Reklamtryck och annonser ska eftersträva saklighet, ansvar och objektivitet och inte skada kollegor inom kåren.

Kollektiva uttalanden till massmedia ska framföras av förbundsstyrelsens ordförande eller av förbundsdirektören.

Medlem får göra uttalanden till massmedia men då endast i frågor som rör det egna företaget så att uttalanden ej kan uppfattas som allmängiltiga för hela branschen.

 

 

REGEL 6.

Prissättning

I Sverige har vi fri prissättning, vilket innebär att rekommenderade cirkapriser från fabrikanter får över- och understigas. Varje företag följer sina kostnader och kalkyler.

Medlem ska dock följa en sund prispolitik.

 

 

REGEL 7.

Antagande av ny medlem/företag

Vid antagande av ny medlem som arbetat hos säkerhetsföretag, och som övertar eller startar nytt företag, ska denna ha slutat sin anställning på ett vedertaget sätt. Han får inte ha utnyttjat sin förutvarande anställning för att värva kunder från företaget. Han får inte heller använda kundförteckningar, prislistor eller liknande från företaget han har varit anställd i.

Vid styrelsens behandling av medlemsansökan ska under kvalificeringstiden även sådana aspekter ligga till grund för medlemskap.

 

 

Bilaga 4 till SLRs stadgar

STADGAR FÖR SVENSKA HÖGSÄKERHETSGRUPPEN, SHG

 

§ 1

Ändamål

SHG har till ändamål att sammanföra kunniga Värdeförvaringstekniker, informera marknaden om SHGs verksamhet, främja för utbildning och marknadsföring samt ekonomiska intressen genom att vara förhandlingspart emot leverantörer. SHG skall vara ett kvalitetsbegrepp inom värdeförvaring, omfattande service, reparation, ombyggnad, försäljning, rådgivning etc.

 

§ 2

Organisation

A.     Svenska Högsäkerhetsgruppen är en sektion inom Sveriges Lås och säkerhetsleverantörers Riksförbund.

B.     SHGs verksamhetsår är lika med kalenderår.

C.     SHGs verksamhet utövas genom sektionsmöte, styrelse och SLRs kansli.

 

§ 3

Stadgar

SHGs stadgar ska godkännas av förbundsstyrelsen. Stadgarna ska överensstämma med Förbundets stadgar.

 

§ 4

Antagande av medlem

SHG kan anta medlem som är ägare/anställd av inom branschen välrenommerat och dokumenterat branschkunnigt företag. Endast certifierad Värdeförvaringstekniker kan ges medlemskap. Förutom ovanstående krav gäller också tillkommande krav enligt bilaga 2 i SLRs stadgar. Årsmöte/medlemsmöte äger rätt att antaga hedersmedlem.

 

§ 5

Avslag på ansökan

Avslås ansökan om inträde, ska beslutet ange de skäl, varpå avslaget grundas. Sökande som erhållit avslag på sin ansökan om medlemskap kan överklaga beslutet till närmast följande årsmöte, vilket har att slutligt avgöra ärendet.

 

§ 6

Medlems åliggande

Medlem är skyldig att vidmakthålla sin kompetens genom utbildning och medverka vid anordnade temadagar, samt vidarebefordra den kunskapen till de berörda inom företaget. Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar SLRs etiska regler i bilaga 3 i SLRs stadgar.

§ 7

Representation i sektionens styrelse

Ledamot i förbundsstyrelsen kan adjungeras till SHGs styrelse.

 

§ 8

Medlemskaps upphörande

A. Utträde

Medlem äger rätt att utträda ur SHG omedelbart efter det att anmälan om utträde skett, men är skyldig erlägga avgifter för hela innevarande kalenderår. Har förfarandet beträffande disciplinär åtgärd inletts mot medlem före begäran om utträde ska styrelsen oavsett detta utträde pröva om medlem gjort sig skyldig till sådan förseelse att uteslutning eller varning är aktuellt.

 

B. Disciplinärt förfarande

Medlem som uppsåtligen gör orätt eller som inte uppfyller kraven i bilaga 2 och 3 i SLR stadga, ska av styrelsen uteslutas ur SHG. Är omständigheterna mildrande äger styrelsen i stället tilldela medlemmen en varning.

Medlem som i sin verksamhet inte uppfyller de plikter som åvilar en värdeförvaringstekniker, medlem i SHG, ska av styrelsen meddelas en varning. Är omständigheterna synnerligen försvårande kan styrelsen utesluta medlemmen ur SHG.

 

C. Uteslutning

Underlåter medlem att betala beslutade avgifter, anses medlem ha utträtt ur SHG vid utgången av första kalenderåret. Beslut om uteslutning eller varning ska skriftligen meddelas och innehålla de skäl varpå beslutet grundas. Styrelsen äger rätt att besluta om omedelbar verkställighet för uteslutning av medlem.

Medlem som uteslutits ur SHG kan överklaga detta beslut på närmast följande årsmöte som har att slutligt avgöra ärendet.

Beslut om uteslutning eller varning kan ej meddelas innan medlems haft tillfälle yttra sig över mot medlem framställd anmärkning. Medlem är skyldig att följa uppmaning att avge svaromål samt att, om styrelsen så begär, personligen infinna sig inför styrelsen.

 

§ 9

Avgifter

Medlem ska till SLR erlägga avgifter i enlighet med beslut som fattas vid årsmöte eller av SLR styrelse. Betalningsvillkor för samtliga avgifter är 30 dagar netto.

 

§ 10

Val

Medlem äger rätt att föreslå kandidater till de val som ska förrättas inom SHG. Endast SHG medlemmar får föreslås som kandidater. Kandidaterna ska skriftligen föreslås till valberedningen senast 21 dagar före årsmötet. Annan person än den som föreslagits till eller av valberedningen kan icke ifrågakomma vid valen.

 

§ 11

Motioner

Medlem har rätt att lämna motioner till SHGs årsmöte, dock senast 45 dagar innan SHGs årsmöte.

 

§ 12

Ordinarie och extra möte

A.     Mötets förhandlingar öppnas av ordförande eller vid förfall för honom av vice ordförande eller av person som mötet utser därtill.

B.     Kallelse till föreningsmöte eller årsmöte sker genom särskild kallelse, vilken senast 14 dagar före mötet med posten, eller via e-mail eller brev. tillsändes varje medlem. I kallelsen angives de ärenden som skall behandlas på mötet. Kallelse för att avgöra ett enskilt ärende kan göras med kortare tid för kallelsen, dock minst 4 dagar före mötesdagen

C.     Extra möte hålles då styrelsen så beslutar eller då minst 1/3 av SHGs medlemmar gör skriftlig framställning därom till styrelsen. Kallelse till extra möte ska ske senast tre dagar före mötet och kallelse till sådant möte må ske via email eller brev. I kallelse till extra möte angives de ärenden som ska förekomma vid mötet. Andra ärenden får ej avgöras.

D.     Vid ordinarie årsmöte ska, förutom ärenden som i vederbörlig ordning hänskjutits till årsmötet för avgörande, följande ärenden förekomma till behandling:

1.     Upprättande av röstlängd.

2.     Fastställa att årsmötet är behörigen utlyst.

3.     Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna samt en sekreterare för mötet.

4.     Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.

5.     Fastställande av föredragningslista.

6.     Styrelsens verksamhetsberättelse för sistförflutna arbetsår.

7.     Fastställande av avgift för nästkommande verksamhetsår.

8.     Fastställa arvoden.

9.     Val av ordförande för en tid av 1 år.

10.   Val av 1 till 4 ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år växelvis. Vid behov adjungeras representant från förbundsstyrelsen.

11    Val av 2 suppleanter för en tid av 2 år växelvis.

12.   Val av eventuella kommittéer.

13.   Val av valberedning bestående av 2 ledamöter, varav en sammankallande.

14.   Motioner.

15.   Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet för avgörande.

16.   Tid och plats för nästa årsmöte.

E.     Vid möte ska föras protokoll, vilket justeras av vid mötet fungerande ordförande samt två justeringsmän. Protokollet bör i justerat skick vara tillgängligt för medlemmarna senast en månad efter mötet.

 

§ 13

Rösträtt

Vid möte äger varje närvarande medlem en röst. Medlems ombud får som ombud rösta för högst en annan medlem. Fullmakt ska vara utställd på viss person och inte äldre än fjorton dagar. Varje medlem i sektion för associerade företag har rätt att närvara vid förbundsmöte med yttrande- och förslagsrätt. Sektionens styrelse förfogar över en röst på förbundsmötet.

 

§ 14

Styrelse

1.     SHG ska företrädas av en styrelse bestående av 2 till 5 ordinarie ledamöter.

2.     Ordförande väljs för 1 år.

3.     Styrelsen väljs för 2 år.

4.     Styrelseval försiggår på så sätt att ordförande jämte halva antalet ledamöter och en suppleant är i tur att avgå vid jämt årtal, vid udda årtal halva antalet ordinarie ledamöter och en suppleant. Avgående ledamöter kan omväljas.

5.     Ordförande väljes särskilt av mötet.

 

§ 15

Styrelsens åliggande

Styrelsen, som sammanträder på kallelse av ordföranden åligger;

1.     att verka för anslutning till SHG,

2.     att tillse att SHGs och förbundets stadgar noga efterlevs,

3.     att förbereda ärenden till SHGs och förbundets sammanträden.

4.     att verkställa på sammanträde med medlemmarna fattade beslut,

5.     att till ordinarie sammanträde framlägga förvaltningsberättelse för sist förflutna kalenderår.

 

§ 16

Styrelsens beslutsmässighet

1.     Styrelsens beslut tages med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

2.     Styrelsen företräder SHG, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar å SHGs vägnar i alla ärenden angående vilka ej annorlunda bestämmes i dess stadgar.

 

§ 17

Uppgiftsskyldighet

SHGs medlemmar är skyldiga att lämna till SHGs styrelse och förbundsstyrelsen de uppgifter som erfordras för dess arbete.

 

§18

Tvister

Tvist mellan sektionens medlemmar och övriga förbundsmedlemmar hänskjutes till SLRs disciplinnämnd. Vad nu stadgats utgör dock inte hinder för förbundsstyrelsen att vid allmän domstol utkräva förfallna avgifter.

 

§ 19

Ändring av stadgarna

Beslut om sådan ändring är ej giltig med mindre än att beslutet fattas på två av varandra följande möten, därav minst ett ordinarie årsmöte och på det möte, som sist hålles, biträtts av minst två tredjedelar av de vid mötet röstberättigade. Med undantag av frågor rörande styrelsen eller fördelningar av förekommande arbetsuppgifter mellan skilda funktionärer ska stadgeändring godkännas i samråd med Riksförbundsstyrelsen. SHG är skyldig att göra sådana ändringar i egna stadgan vartill beslut av Riksförbundets årsmöte kan giva anledning.

 

§ 20

SHGs upplösning

Förslag om upplösning av SHG ska inför ordinarie årsmöte framläggas i form av förslag från styrelsen eller som motion från medlemsföretag och ska beslut därom för att äga giltighet fattas med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.

 

 

 

Bilaga 5 till SLRs stadgar

Kapital, årlig redovisning, disposition av kapital och direktavkastning

 

A)  Beslutsordning beträffande kapitalet och årlig redovisning

Beslut om ändring av förvaltningsinriktning eller annan användning ska ske på årsmötesnivå. Sådant beslut ska ske på två av varandra efterföljande möten, varav ett ska vara årsmöte, med minst sex månaders mellanrum. När det gäller årlig redovisning skall det finnas en stående punkt på årsmötets föredragningslista där man dels redovisar kapitalets värde per den 31/12 året innan, dels redovisar hur mycket avkastning förbundet erhållit under verksamhetsåret samt vad dessa medel i huvudsak använts till.

 

B)  Förbundets årliga disposition av direktavkastning m.m.

All direktavkastning, dvs. direktutbetald utdelning på aktier respektive utdelande fonder med direktutbetalning, räntor på banktillgodohavanden samt direktavkastning på obligationer i sin helhet ska tillföras förbundet för användande till aktiviteter utöver löpande verksamhet.

Vid beslutade omplaceringar av vissa innehav i investeringsportföljen skagrundkapitalet hållas intakt och återinvesteras tillsammans med 50 % av uppkommenrealisationsvinst. Av den uppkomna realisationsvinsten måste 30 % reserveras förskattekostnader varvid resterande 70 % (av 50 %) kan återinvesteras. Resterande50% av realisationsvinsten disponeras av förbundet för aktiviteter.

 

C)  Kapitalförvaltare 

För att sprida risken skall en kombination av två förvaltare användas: För närvarande Lancelot Asset Management AB och Carnegie Bank som kompletterar varandra.
Lancelot har inte externa fonder eller möjligheter till aktiedepå.För att kunna göra direktinvesteringar i aktier samt externa fonder används för närvarande Carnegie Bank med en del av kapitalet.Kapitalplaceringsgruppen har egen beslutsrätt att byta förvaltare.

 

 

D)  Placeringsinriktning

Delar av grundkapitalet är för närvarande investerade hos Lancelot Asset Management AB och är fördelade mellan deras båda fonder Ector och Camelot. Resterande delar av grundkapitalet är investerade i en värdepappersportfölj som för närvarande ligger i depå hos Carnegie Investment Bank AB med en mix av lämpliga placeringsalternativ. Dessa placeras i enlighet med policy (punkt F).

 

E) Styrning av löpande förvaltning - Arbetsinstruktioner

Gruppen besår av tre personer, varav en är medlem i SLR:S styrelse.

Gruppen väljs av SLR:s årsmöte.

Gruppen är direktunderställd årsmötet men rapporterar till SLR:s styrelse.

Alla transaktioner i fråga om köp och försäljning av värdepapper ska ske i full enighet mellan alla tre medlemmar i gruppen.

Gruppen är endast beslutsmässig om alla tre medlemmar är närvarande när beslutas. Om någon medlem inte kan fullgöra sina skyldigheter på grund av sjukdom eller annat förfall kan SLR:s ordförande träda in som suppleant och delta i möten i skyndsamma fall.

Gruppen beslutar om enskilda förvaltningsärenden samt omplaceringar av investeringsportföljen i dialog med förvaltningsföretaget.

 

 

 F  Styrning av löpande förvaltning – Policy

Om möjligt fördela köp av ett och samma värdepapper i flera poster under en längre tidsperiod för att få en bra, genomsnittlig anskaffningskostnad.

Investera huvudsakligen endast i välkända och välrenommerade fonder med hög rating samt aktier i större bolag på listorna Large Cap och Mid Cap.

Undvik paketerade och strukturerade finansiella instrument som plockats fram av kapitalförvaltare. Om köp av sådant sker skall detta vara kapitalskyddat samt i belopp endast av marginell betydelse ställt i relation till den totala portföljen.

Vid direktinvestering i aktier: Fokusera på aktier med låga PIE-tal och hög direktavkastning samt stabil utveckling.

Investera långsiktigt. Undvik korta affärer.

Investering i direktägda aktier bör ligga på högst ca 15% av investerat kapital. Andelen kan ökas något om detta balanseras genom att de direktägda aktierna till viss del utgörs av rena investmentbolag.

CA 85% investeras i fonder av olika slag där minst 5% bör finnas i korta, räntebärande fonder.

 

 

Bilaga 6 till SLR:s stadgar

 SLR:s Yrkesråd

 

Yrkesrådets målsättning

Att tillse att kompetensförsörjningen till låssmedsyrkena i Sverige fungerar tillfredställande för Sveriges lås-och säkerhetsföretag.

 

Verksamhetsbeskrivning

SLR:s Yrkesråd är ett samarbetsorgan för hantering av yrkes- och utbildningsfrågor inom lås- och säkerhetsbranschen. SLR:s Yrkesråd består av ledamöter från SLR:s medlemsföretag, SLR:s kansli, SLR:s Disciplinnämnd och SVEMEK. SLR:s Yrkesråd är också kopplat till Industriarbetsgivarnas komptensråd via SVEMEK.

Yrkesrådet har till uppgift att tillse att utbildningar som leder till Låssmedsyrkena håller den kvalitet som branschen behöver för att kunna anställa kompetenta medarbetare. Yrkesrådet behandlar också frågor som rör rekrytering av elever till utbildning och vidare frågor som rör beskrivning och marknadsföring av låssmedsyrkena. Yrkesrådet skall också hantera frågor om branschprov och branschcertifikat samt frågor om gesäll- och mästarprov.

Yrkesrådet arbetar med rådgivande och stödjande verksamhet för utbildningsanordnare och lärare, företag och handledare samt programråd vid de gymnasieskolor som bedriver utbildning inom hantverksprogrammet med yrkesutgång låssmed. Den rådgivande stödverksamheten omfattar även motsvarande vuxenutbildning, lärlingsutbildning, APL och utbildning inom SLR-YI.

SLR:s Yrkesråd är en branschgemensam plattform för påverkan av beslutsfattare och myndigheter så att lås- och säkerhetsbranschens yrkes och utbildningsfrågor lyfts fram och ges rätt fokus i det offentliga utbildningsväsendet i förhållande till de behov och krav på utbildningskvalitet som krävs för att branschens kompetensförsörjning skall fungera.

 

Yrkesrådets förutsättningar

Yrkesrådet inrättades vid SLR:s kongress den 13 april 2018.

Yrkesrådets ledamöter

Två ledamöter från SLR:S medlemsföretag, dessa ledamöter väljs av kongressen
SLR:s styrelseordförande
Ansvarig kompetensförsörjning
Representant för SVEMEK
Representant från disciplinnämnden
Representant för SLR:s utbildningsstöd
Adjungerad ledamot efter behov och enligt yrkesrådets beslut
 

 

Beslutsordning

Demokratisk beslutsordning med utslagsröst från ordförande

 

 

Antal möten per år och dagordning

Yrkesrådet sammanträder i normalfallet två gånger per år. Anpassning sker efter behov och aktuella arbetsuppgifter. Yrkesrådets möten kan vara fysiska eller ske via telefon eller webb.

SLR: s kansli ansvarar för kallelse och att mötesanteckningar från förs.

 

Dagordning skickas ut senast tre veckor innan yrkesrådets sammanträde, förslag till punkter som skall tas upp på dagordningen skickas till SLR:s kansli senast fyra veckor innan yrkesrådets sammanträde.

 

Yrkesrådets främsta arbetsuppgifter 

Informera och sprida kunskap om låssmedsyrkena och utbildningsvägar till dessa
Vara branschens bedömningsinstans i yrkes- och utbildningsfrågor
Verka för utveckling av innehåll och arbetssätt avseende utbildning som leder till låssmedsyrkena
Bidra till att nätverk skapas mellan skolor, företag, handledare och yrkeslärare
Arbeta med kompetensutveckling för yrkeslärare och handledare
Arbeta med utveckling av nationella styrdokument för utbildning som leder till låssmedsyrkena
Arbeta som remissinstans för myndigheters utveckling av utbildning som leder till låssmedsyrkena
Arbeta med kvalitetssäkring av utbildning som leder till låssmedsyrkena
Arbeta med utformning av distansutbildning för låssmedsyrkena
Arbeta med utformning av valideringsmodeller för låssmedsyrkena
Arbeta med utformning och bedömning av branschprov inklusive gymnasiearbetet för låssmedsyrkena
Arbeta med frågor som rör gesäll- och mästarbrev
Arbeta med utformning av läromedel för utbildning som leder till låssmedsyrkena
Arbeta med rekryteringsfrämjande åtgärder för låssmedsyrkena
Arbeta med yrkestävlingar
Företräda lås- och säkerhetsbranschen i kontakter med skolmyndigheter, skolhuvudmän och andra samhällsorgan med utbildningsfunktioner
Verka för inrättande av programråd
Stödja arbetslivets representanter i olika utbildningsorgan genom information och fortbildning
Stödja intresset för utbildningsfrågor inom lås- och säkerhetsbranschen
Medverka i internationella kontakter i branschspecifika frågor
I övrigt medverka för ändamålsenlig och kvalitetssäkrad utbildning som leder till låssmedsyrkena
 

 

 

 

 

Bilaga 7 till SLR:s stadgar

Auktorisationsordning – Auktoriserat Låsmästarföretag

 

A)  Initial Auktorisation 

Vid antagande av Auktoriserat Låsmästarföretag eller filial sker en fullständig kontroll enligt SLR:s stadgar.

 

B)  Årligt återkommande auktorisationskontroll

Uppföljning sker årligen i digital form.
Detta genom minst en egendeklarering att medlemsföretaget/filialen fortsatt uppfyller auktorisationskraven. Deklarationen skall vara underskriven av föreståndare samt ansvarig låsmästare/gesäll, vilka kan vara samma person.

Till egendeklareringen kan SLR besluta att begära kompletterande intyg eller styrkande. Exempelvis kopia på försäkringsbrev etc.
Detta sker då lika för samtliga medlemsföretag och måste syfta till att bekräfta uppfyllande av ett eller flera krav för auktorisationen.

Vid underkänt I den årligen återkommande kontrollen har företaget 6 månader på sig att vidta erforderliga åtgärder och annars få sitt intyg om auktorisation återkallat.

 

C)  Uppföljande platskontroll

Uppföljning på plats sker slumpvis hos 10 medlemsföretag/filialer per år med besiktning på plats av lokaler enligt SLRs rutin R006 samt att medlemmen uppfyller viktiga rutiner enligt R015.

Vid underkänd platskontroll har företaget 6 månader på sig att vidta erforderliga åtgärder och annars få sitt intyg om auktorisation återkallat.

 

D)  Kontrollprov/5-årskontroll mästare och gesäll

Ansvarig mästare och gesäll ska för medlemsföretaget ha avlagt ett godkänt kontrollprov inom de fem senaste åren. Provtillfällen för kontrollprov sker en gång per år i samband med SLR:s årsmöte. Kontrollprovet är nytt/uppdaterat för varje år och ska innehålla prövning av följande områden:

 

Kunskap inom Låsyrket, projektering, Normer och regler
Låssystem och beslagning
Skyddsklasser
Utrymning
Tillgänglighet
Brand
SLR Auktorisationskrav och etiska regler
Auktorisationskrav i stadgar och rutiner (R006, R015)
Ansvar kring företagsetik och sund konkurrens
Ansvar mot kund, reklamationshantering.
 

Om mästarbrev ej är äldre än 3 år behövs endast kunskap i SLR Auktorisationskrav och etiska regler kontrolleras.

 

E)  Årligt återkommande självtest av ansvarig mästare/gesäll

Uppföljning sker digitalt med självtest eller intyg på distans. Självtestet görs nytt/uppdaterat för varje år där vederbörande har två försök på sig att uppnå godkänt resultat. Underkänt resultat ska komma med feedback på vad vederbörande bör studera för att förbättra sina chanser till godkänt resultat på ett omprov.  

Självtestet ska utföras med godkänt resultat innan årets slut annars måste nytt kontrollprov utföras.

                                                                                                                                

F)  Intyg Kontrollprov Mästare/Gesäll

Intyg för kontrollerad mästare/gesäll ska vara knutet till de företag vederbörande gjort provet för och kan inte användas för att auktorisera ett annat företag. Intyg utfärdas på beslut av SLR och ska vara tidsbegränsade till 5 år rundat upp till närmsta årsskifte.

Det är tillåtet att genomföra förnyelse av intyg genom att kontrollerad mästare/gesäll erlägger ett nytt kontrollprov tidigare än femårskontrollen. Ett underkänt kontrollprov inom femårsfristen medför inte ett återkallande av tidigare utgivet intyg.

 

G)  Intyg om auktorisation

Intyg om företags/filials auktorisation ges ut på beslut av SLRs styrelse och ska vara tidsbegränsade till samma som intyg för berörd kontrollerad mästare/gesäll + ett år.

 

 

 

 

 

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy