Följ SLR

Stadgar 

 

SLR:s stadgar enligt nedan är giltiga från 2017-04-08. Du kan även ladda ner dem som pdf HÄR!

 

§1

Ändamål


Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund har till ändamål att till främjande av säkerhetsbranschen upprätthålla en yrkesskicklig kår av låssmeder samt övriga yrkesverksamma inom t.ex. larm-, tillträdeskontroll- samt CCTV tekniker.

  • att tillvarata låssmedskårens och branschens allmänna yrkesintressen
  • att verka för sammanhållning och samförstånd inom branschen
  • att arbeta för en bra och tidsenlig lärlingsutbildning och yrkesutbildning i branschen
  • att utveckla medlemmarna till säkerhetsentreprenörer och säkerhetsrådgivare
  • att i förekommande fall vara förhandlingspart vid utformningen av licensavtal mellan medlemsföretagen och fabrikant/leverantö

§ 2

Organisation


A. Förbundet har sitt säte i Mölnlycke.
B. Förbundets verksamhetsår är lika med kalenderår.
C. Förbundets firma tecknas av personer inom eller utom styrelsen som styrelsen utser.
D. Förbundets verksamhet utövas genom förbundsmöte, styrelse, arbetsutskott, kansli, SLRs lokalföreningar och sektioner.
E. Förbundet är indelat i lokalföreningar och sektioner. Lokalföreningar ska var och en ha en styrelse. Sektion behöver inte ha egen styrelse utan kan underordnas förbundsstyrelsen Gränserna mellan lokalföreningarna fastställs av förbundsstyrelsen. Låssmedsföretag tillhör lokalförening inom vars område man har sin huvudsakliga verksamhet. Filial tillhör lokalförening där filialen är belägen. Tvist om vilken lokalförening medlem eller filial ska tillhöra avgörs av förbundsstyrelsen.
Medlemsföretag som ligger så geografiskt placerade att de kan tillhöra två eller fler lokalföreningar få välja fritt vilken lokalförening de skall tillhöra.

Not. Detta kan t.ex. bero på att de känner samhörighet till en lokalförening med hänsyn till personliga kontakter eller företagets likhet med andra företag i lokalföreningen.

 

§ 3

Stadgar


Lokalförening samt sektionerna ska antaga stadgar vilka, för att gälla, ska godkännas av riksförbundsstyrelsen, se bilagorna 1 och 4. Stadgarna ska överensstämma med Riksförbundets stadgar.

 


§ 4

Antagande av Auktoriserat Låsmästarföretag


Auktoriserat Låsmästarföretag ska vara registrerat för F-skatt och mervärdeskatt. Företaget ska förfoga över tillfredsställande och erforderliga lokaler och utrustning, lämna allmänheten fullständig låssmedsservice samt ha bedrivit låssmedsverksamhet i minst två år. Ägaren eller någon av de anställda måste inneha mästarbrev, denne person måste arbeta minst 75 % av normal arbetstid.
I de fall företaget har filialer skall de ansöka om filialmedlemskap. Filialmedlemskap förutsätter att företagsfilialen förestås av person som innehar yrkeskompetens i form av minst gesällbrev i låssmedsyrket. Filialen ska lämna allmänheten fullständig låssmedsservice.
Låssmedsföretag/avdelning, vars koncerns huvudsakliga verksamhet ej är inom låssmedsyrket, kan söka medlemskap för företag/avdelning inom koncernen och använda sig av koncernens organisationsnummer.
Ansökan prövas av styrelsen och ska vara åtföljd av de handlingar vilka styrelsen, med hänsyn till bestämmelserna i denna paragraf, anser nödvändig, samt handlingar sökanden önskar åberopa.


Styrelsen inhämtar utlåtande över ansökan samt handlingar sökanden önskar åberopa från styrelsen för den lokalförening inom vars område sökande utövar verksamhet samt de ytterligare upplysningar den bedömer behövs.
Förutom ovanstående krav gäller också tillkommande krav enligt bilaga 2.

 

§ 5

Antagande av Aspirantföretag SLR


Företag som inte uppfyller kraven för auktoriserat medlemskap fullt ut kan ansöka om aspirantmedlemskap. Aspirantmedlemskapet kan vara i högst 3 år och ska, när alla kraven uppfyllts, övergå i auktoriserat medlemskap.
Aspirantföretag ska vara registrerat för F-skatt och mervärdesskatt samt förfoga över tillfredsställande och erforderliga lokaler och utrustning.
Ansökan prövas av styrelsen och ska vara åtföljd av de handlingar vilka styrelsen med hänsyn till bestämmelserna i denna paragraf anser nödvändiga samt handlingar sökande önskar åberopa.
Styrelsen inhämtar utlåtande över ansökan från styrelsen för den lokalförening inom vars område sökande utövar verksamhet samt de ytterligare upplysningar den anser nödvändig. Aspirantskapet upphör automatiskt efter tre år om inte företaget dessförinnan övergått till att bli Auktoriserat Låsmästarföretag.
Förutom ovanstående krav gäller också tillkommande krav enligt bilaga 2.

 


§ 6

Antagande till sektion


A. Sektion för Svenska Högsäkerhetsgruppen, SHG

Under förutsättning att personen är certifierad värdeförvaringstekniker, kan denne antagas som medlem i Svenska Högsäkerhetsgruppen.
Ansökan prövas av sektionens styrelse. Styrelsen inhämtar utlåtande över ansökan från förbundets styrelse.
Förutom ovanstående krav gäller också tillkommande krav enligt bilaga 2 och 4.

B. Sektion för SLR Larmsektion

Under förutsättning att företaget är Auktoriserat Låsmästarföretag i SLR kan företaget antagas som medlem i SLR Larmsektion. Antaganden av andra företag regleras i bilaga 2 i SLR stadga.
Medlemsföretag ska vara registrerade för F-skatt och mervärdeskatt samt förfoga över tillfredsställande och erforderliga lokaler och utrustning.
Ansökan prövas av förbundets styrelse.
Förutom ovanstående krav gäller också tillkommande krav enligt bilaga 2.

 

§ 7

Antagande av personliga medlemmar


Innehavare av mästarbrev kan ansöka om att bli mästarmedlem.
Förbundsstyrelsen kan till honnörsmedlem utse sådan person som tidigare haft stark anknytning till lås- och säkerhetsbranschen som leverantör och som lämnat branschen, eller gått i pension och fortfarande är intresserad av att hålla kontakt med förbundets medlemmar.
Efter förslag från förbundsstyrelsen, lokalförening eller sektion inom SLR kan årsmötet utse särskilt hedervärd person till honnörsmedlem.

 


§ 8

Dispens


Om särskilda skäl föreligger äger förbundsstyrelsen rätt att bevilja tidsbegränsad dispens vid behandling av medlemsärenden.

 


§ 9

Avslag på ansökan


Avslås ansökan om inträde, ska beslutet ange de skäl, varpå avslaget grundas.
Sökande som erhållit avslag på sin ansökan om medlemskap kan överklaga beslutet till närmast följande årsmöte, vilket har att slutligt avgöra ärendet. 

 


§ 10

Byte av föreståndare


Vid byte av föreståndare samt filialföreståndare ska detta omedelbart meddelas förbundet för godkännande.

 

 


§ 11

SLRs etiska regler


Utöver dessa stadgar gäller också SLRs etiska regler. 

 

 

§ 12

Statlig auktorisation


Om riksdagen beslutar införa statlig auktorisation, eller däremot svarande reglering av säkerhetsföretag, ska varje medlemsföretag i förbundet och deras filialföreståndare uppfylla kraven enligt av riksdagen givna direktiv.

 


§ 13

 

Representation i sektionsstyrelserna


Förbundsstyrelsen har rätt till representation i sektionernas styrelser.

 

 

§ 14

Medlemskaps upphörande


A. Utträde

Medlemsföretag äger rätt att utträda ur förbundet omedelbart efter det att anmälan om utträde skett, men är skyldig erlägga avgifter för hela innevarande kalenderår. Har skiljemannaförfarande påkallats mot medlem före företagets utträde är skiljedomen bindande för företaget, även om den meddelats efter utträdet.
Har förfarandet beträffande disciplinär åtgärd inletts mot medlemsföretag före utträde
ska styrelsen oavsett detta utträde pröva huruvida medlemsföretaget gjort sig skyldig till sådan förseelse att uteslutning eller varning är aktuellt.


B. Disciplinärt förfarande

Medlemsföretag som uppsåtligen gör orätt eller som inte uppfyller kraven i §4 eller bilaga 2 och 3 i denna stadga, ska av styrelsen uteslutas ur förbundet. Är omständigheterna mildrande äger styrelsen i stället tilldela företaget en varning.
Medlemsföretag som i sin verksamhet inte uppfyller de plikter som åvilar företaget som medlem i SLR ska styrelsen meddela företaget en varning. Är omständigheterna synnerligen försvårande kan styrelsen utesluta företaget ur förbundet.


C. Uteslutning

Underlåter medlemsföretag att betala beslutade avgifter, anses företaget ha utträtt ur förbundet vid utgången av första kalenderåret. Beslut om uteslutning eller varning kan ej meddelas innan medlemsföretaget haft tillfälle yttra sig inom 30 dagar över mot företaget framställd anmärkning. Medlemsföretag är skyldig att följa uppmaning att avge svaromål samt att, om styrelsen så begär, sända personlig representant att infinna sig inför styrelsen.
Beslut om uteslutning eller varning ska skriftligen meddelas och innehålla de skäl varpå beslutet grundas. Styrelsen äger rätt att besluta om omedelbar verkställighet för uteslutning av medlemsföretag.
Medlemsföretag som uteslutits ur förbundet kan överklaga detta beslut hos närmast följande årsmöte som har att slutligt avgöra ärendet.
Nytt medlemskap kan sökas tidigast 24 månader efter man fullgjort sina åttagande

 

 

§ 15

Avgifter


Medlemsföretag samt personliga medlemmar ska till förbundet samt dess Service AB erlägga avgifter i enlighet med beslut som fattas vid förbundsmöte. Därutöver ska man till lokalföreningen eller sektionen erlägga ordinarie avgift i enlighet med beslut vid årsmöte med lokalförening eller sektion.
Betalningsvillkor för samtliga avgifter är 30 dagar netto. Styrelsen kan, om skäl därtill föreligger, helt eller delvis befria medlemsföretag samt personlig medlem från avgifter.

 

 

§ 16

Val


Förbundets medlemsföretag och personliga medlemmar kan föreslå kandidater till de val som ska förrättas. Kandidaterna ska vara/ha varit anställd på ett medlemsföretag i SLR, dock kan två externa (ej från branschen) under samma tid vara valda varav en till styrelsen. Förslagen ska skriftligen skickas till valberedningen senast 21 dagar före årsmötet.
Annan person än den som föreslagits till eller av valberedningen kan inte föreslås vid valen.

 


§ 17

Motioner


Medlemsföretag, lokalförening, sektion eller personlig medlem har rätt att lämna motioner till årsmötet senast 45 dagar innan årsmötet. 

 


§ 18

Ordinarie och extra möte


A. Förbundsmötets förhandlingar öppnas av förbundets ordförande eller vid förfall för honom av vice ordförande eller av person som mötet utser därtill.


B. Ordinarie årsmöte hålls varje år före maj månads utgång på tid och plats som beslutas av närmast föregående ordinarie årsmöte. Kallelse, med möteshandlingar, till ordinarie årsmöte ska ske per e-post eller brev senast 14 dagar före årsmötet. På årsmötet kan inga andra ärenden behandlas än sådana som angivits i samband med kallelsen, med mindre än årsmötet med 3/4 majoritet så beslutar.


C. Extra möte hålls då styrelsen så beslutar eller då minst två lokalföreningar eller minst 1/3 av förbundets medlemsföretag gör skriftlig framställning därom till styrelsen.
Kallelse till extra möte ska ske senast tre dagar före mötet och kallelse till sådant möte kan ske via e-post eller brev. I kallelse till extra möte anges de ärenden som ska förekomma vid mötet. Andra ärenden får ej avgöras.


D. Vid ordinarie årsmöte ska, förutom ärenden som i vederbörlig ordning hänskjutits till årsmötet för avgörande, följande ärenden förekomma till behandling:

1. Upprättande av röstlängd.
2. Fastställa att årsmötet är behörigen utlyst.
3. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna samt val av sekreterare.
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående arbetsår.

7. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen med ledning av föredragna berättelser.
8. Fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår.
9. Fastställa arvoden.
10. Val av ordförande (vartannat årsmöte).
11. Val av 2 ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år.
12. Val av 1 styrelsesuppleant för en tid av 2 år.
13. Val av 2 revisorer för en tid av 1 år.
14. Val av 2 revisorssuppleanter för en tid av 1 år.
15. Val av stående kommittéer eller ge styrelsen i uppdrag att utse dylika.
16. Val av valberedning bestående av 5 ledamöter, varav 1 sammankallande.
17. Motioner inkomna från medlemsföretag, lokalföreningar, sektioner eller personliga medlemmar.
18. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet för avgörande.
19. Tid och plats för nästa årsmöte.

E. Vid möte ska föras protokoll, vilket justeras av vid mötet fungerande ordförande samt två justeringsmän. Protokollet bör i justerat skick vara tillgängligt för medlemmarna senast en månad efter mötet.

 


§ 19

Rösträtt


Varje medlemsföretag och personlig medlem har rätt att närvara vid förbundsmöte med yttrande- och förslagsrätt.

Vid förbundsmöte äger en närvarande företrädare för Auktoriserat Låsmästarföretag en röst. Sådan företrädare får som ombud rösta för högst ett annat företag. Fullmakt ska vara utställd på viss person och inte äldre än fjorton dagar.

Varje sektion förfogar över en röst.

 

 

§ 20

Styrelser och revisorer


1. Förbundet ska företrädas av en styrelse med säte i Göteborg, bestående av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.


2. Styrelsen väljs för 2 år.


3. Styrelseval försiggår på så sätt att ordförande jämte halva antalet ledamöter och en suppleant är i tur att avgå vid jämt årtal, vid udda årtal halva antalet ordinarie ledamöter och en suppleant.
Avgående ledamöter kan omväljas.


4. Ordförande väljes särskilt av mötet.


5. Omedelbart efter valet av styrelse förrättas val av 2 revisorer och 2 suppleanter.


6. Revisorerna ska årligen granska styrelsens räkenskaper samt därutöver avlämna berättelse senast 3 veckor före årsmötet.


7. Envar av revisorerna äger, när han så vill, taga del av förbundets räkenskaper och andra handlingar.


8. Revisorerna ska i sin berättelse ovillkorligen till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

 


§ 21

Styrelsens åliggande


Styrelsen, som sammanträder på kallelse av ordföranden åligger;
1. att verka för anslutning till förbundet,
2. att tillse att förbundets stadgar noga efterlevs,
3. att då tvist uppstått mellan enskilda företagare, leverantörer eller kund ofördröjligen utreda anledningen därtill och söka bilägga tvisten,
4. att förbereda ärenden till förbundets sammanträden,
5. att verkställa på sammanträde med medlemmarna fattade beslut,
6. att inkassera avgifterna, föra noggranna räkenskaper samt handhava och förvalta förbundets tillgångar,
7. att till ordinarie sammanträde framlägga förvaltningsberättelse jämte balans- och resultaträkning för sist förflutna kalenderår, vilka handlingar ska tillställas revisorerna senast den 1 mars varje år,
8. att verka för att vidtaga sådana åtgärder, som kan främja medlemsföretagens ekonomiska och andra intressen som yrkesidkare, samt
9. att beakta sekretess vid lämnad känslig information.

 

 

§ 22

Styrelsens beslutsmässighet


1. Styrelsens beslut tages med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
2. Styrelsen företräder riksförbundet, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar å förbundets vägnar i alla ärenden angående vilka ej annorlunda bestämmes i dess stadgar.

 

 


§ 23

Disciplinnämnd och allmänna reklamationsnämnden


A. Styrelsen ska vid behov inhämta beslut från disciplinnämnden i frågor rörande klagomål, som framförts inom ett år, mot någon av förbundets medlemmar.
Medlem ska följa disciplinnämndens beslut.
NOT. Disciplinnämnd ska bestå av två eller flera låssmedsmästare med uppgift att granska klagomål. Vid behov kan nämnden engagera ytterligare expertis.
B. Medlem ska följa allmänna reklamationsnämndens utslag rörande av företaget utfört arbete.

 

 


§ 24

Tvister


Tvist mellan förbundet och medlemsföretag får inte dras inför domstol utan ska avgöras av skiljemän enligt lag. Vad nu stadgats utgör dock inte hinder för styrelsen att vid allmän domstol utkräva förfallna avgifter.

 

 


§ 25

Ändring av stadgarna och stadgarnas bilagor


Ändring av dessa stadgar beslutas på årsmöte. Beslut om sådan ändring är ej giltig med mindre beslutet fattats på två på varandra följande möten, därav minst ett ordinarie årsmöte och på det möte, som sist hålles, biträtts av minst två tredjedelar av de vid mötet röstberättigade.
Ändringar i bilagorna 1 och 4 ska godkännas av förbundsstyrelsen, som också fastställer vilka ytterligare krav som ska gälla enligt bilaga 2. För ändring av SLRs etiska regler enligt bilaga 3 samt styrdokument för kapitalplaceringsgruppen enligt bilaga 5 gäller samma som för ändring av stadgarna.

 

 


§ 26

Förbundets upplösning


Förslag om upplösning av förbundet ska inför ordinarie årsmöte framläggas i form av förslag från styrelsen eller som motion och ska beslut därom för att äga giltighet fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.
I händelse av förbundets upplösning ska tillgångarna sedan alla skulder reglerats, fördelas mellan medlemsföretagen i proportion till de under de senaste 5 åren betalda serviceavgifterna.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy