Larm

 

Sveriges Lås- och Säkerhetsleverantörers Riksförbunds huvudsakliga fokus inom larmområdet ligger på inbrottslarm. 

 

En inbrottslarmanläggning har i huvudsak tre syften:

 • Att avhålla från inbrottsförsök. Larmskyltar och dekaler visar att larm finns installerat. 
 • Att tidigt påkalla uppmärksamhet.
 • Att avbryta pågående inbrottsförsök med sirener som ljuder, både inom- och utomhus. 

 

Certifierade inbrottslarm

Certifierat företag som projekterar och installerar inbrottslarm benämns certifierad anläggarfirma. Företaget har då minst en certifierad behörig ingenjör för inbrottslarm. För en inbrottslarmanläggning som utförs enligt en larmklass och där anläggarintyg utfärdas, skall larmen överföras till en certifierad larmcentral som vid larm vidtar överenskomna åtgärder. Ett anläggarintyg skrivs under av anläggarfirmans behöriga ingenjör och överlämnas till kunden. 

 

Svenska- och europeiska normer

Den svenska standarden SS–EN 50131–1 möjliggör särskiljning av inbrottslarminstallationer på samma sätt som när det gäller brandlarm – brandlarm kontra brandvarnare. Standarden omfattar system som installeras i byggnader med hjälp av specifika interna ledningsnät eller ospecifika trådbundna nät, alternativt trådlösa förbindelser.

För inbrottslarmsystem gäller generellt de fordringar som nämns i SS–EN 50131–1. I denna delas systemen upp i fyra säkerhetsgrader för att underlätta uppbyggnaden av det tekniska skyddet efter en identifierad hotbild.
Regelverket SSF 130:7 är bland annat en anpassning av standaren till svenska förhållanden. Regelverket kan med fördel användas som kravspecifikation vid upphandling av ett inbrottslarm. Kraven på inbrottslarmets materiel finns i regelverket SSF 1014.

Inbrottslarmsystem skiljer sig från andra larmsystem genom att de måste kopplas till och från, oftast dagligen. Dessutom måste ett inbrottslarmssystem kunna avgöra vem som är behörig och obehörig.
Ett inbrottslarm måste kombineras med bra mekaniska förutsättningar i objektet såsom lås, galler, säkerhetsglas, punktskydd etc för att ”köpa tid” för åtgärdsidan vid ett inbrottsförsök.

Inbrottslarm  består av ett antal enheter som i samverkan indikerar och larmar vid obehörigt intrång i de larmade lokalerna. Larmet kan till exempel avge ett högt ljud vid inbrott eller vara ett så kallat tyst larm som skickar information till en larmcentral, som i sin tur kontaktar bevakningsföretag, egen personal och/eller polis samt ser till att de åker ut och tar hand om eventuella skador. De återställer larmet samt kontaktar larminnehavaren av larmanläggningen om att skador uppstått.

En kombination av samtliga funktioner både akustiskt, optiskt och överfört larm är dock det vanligaste. Det finns också system som ringer upp förvalda telefoner och överför utlöst larm där det finns möjlighet till fjärrkvittering och dubbel/enkelriktad talkommunikation. För att ytterligare verifiera larm kan också bilder och ljud föras över till larmcentralen och larminnehavaren.

 

Checklista – att tänka på vid val av inbrottslarm

Källa: Stöldskyddsföreningen

Att upphandla säkerhetssystem omfattar en rad olika moment – från identifiering av behov till uppföljning av ge nomförd upphandling. En bra behovsidentifiering grundad på en riskanalys bör vara den bas varifrån valen ska utgå.

Nästa steg är att samla in underlag för att kunna göra en analys över vilka alternativa sätt det finns att tillfreds- ställa de identifierade behoven. Rätt kravnivå bör då vara något av ett riktvärde.

 

I underlaget bör också ingå:

 • Att beskriva vad som ska upphandlas.
 • Att göra en totalkostnadsbedömning.
 • Att tidsplanera upphandlingen.
 • Att välja leverantör som motsvarar de tekniska och före- tagsmässiga krav som man kan ställa.

 

Några frågor som man bör tänka igenom och diskutera med en larmleverantör:

 • Finns det krav från försäkringsbolaget?
 • Vilken larmklass motsvarar kraven?
 • Behöver alla lokaler inbrottslarm?
 • Utomhuslarm/områdeslarm?
 • Indelning/sektioner?
 • Vilken typ av detektorer behövs?
 • Larmförmedling och larmöverföring?
 • Strömförsörjning?
 • Larmöverföring?
 • Till- och frånkoppling?
 • Projektering och installation?
 • Anläggningsinnehavare?
 • Personalinformation?
 • Möjlighet till utökning?
 • Åtgärd vid larm?
 • Integrering med andra system?
 • Revisionsbesiktning?
 • Serviceavtal?

 

Flera av SLR:s låssmedsföretag är certifierade anläggarfirmor för inbrottslarmanläggning. Förteckning över certifierade anläggarfirmor hittar du på Stöldskyddsföreningens hemsida eller i SSF:s säkerhetsguide.

0 kr
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.